Në Tiranë në xhaminë ku është imam Dr. Ahmed Kalaja, dy shqiptarë katolikë e pranuan Islamin (VIDEO)

https://www.facebook.com/v2.5/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FMs1VZf1Vg1J.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df532ed6bf890a8%26domain%3Dwww.islamifejaime.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.islamifejaime.com%252Ff3abc405fe027%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAdemRamadanifaqjazyrtare%2Fvideos%2F2053378894691617%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=662