Shpërblimi për faljen e suneteve të sabahut

Suneti i sabahut përbëhet prej dy rekateve që falen para namazit të sabahut. Për vlerën e tyre janë përcjellë disa hadithe. Prej tyre do të përmendim:

  • Aishja (radijAllahu anha) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Dy rekatet e sabahut janë më të vlefshme se e gjithë dynjaja dhe gjithçka që gjëndet në të.” (Muslimi)
  • Aishja (radijAllahu anha) përcjellë duke thënë: “I Dërguari i Allahut (alejhi selam) nuk tregonte kujdes ndaj ndonjë namazi nafile siç tregonte për sunetin e sabahut.”(Buhariu dhe Muslimi)
  • Aishja gjithashtu thotë: “Profeti (alejhi selam) nuk i linte kurrë pa falur katër rekate para (namazit) drekës dhe dy rekate para sabahut.” (Buhariu dhe Nesaiu)