Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj kupton se ka qenë xhunub?

Përgjigje: “Secili njeri që falet dhe pas namazit kupton se ka qene xhunub apo pa abdes, ai e ka detyrë të pastrohet ashtu si duhet dhe ta përsërisë namazin.

Sepse Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Allahu nuk e pranon namazin pa abdes.” (Muslimi)

“Kushtet e Fesë” Shejh Muhamed ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!)