Spanjollja që shpjegoi kuptimin e fjalës Allah, pasi arabët nuk mundën ta shpjegonin atë…