A lejohet të flesh kur je xhunub…

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunub?…

Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene xhunub.”…
Nxjerrja e hadithit:…
Buhariu (287) dhe Muslimi (306)

Tema e hadithit:
Sqarimi gjykimit i fjetjes se njeriut xhunub

Dobite e hadithit:
1. Kujdesi sahabeve per te pyetur ne lidhje me gjerat e nevojshme….
2. Lejimi i fjetjes gjume te personit xhunub nese merr abdes.
3. Me e plota eshte qe ai mos te fleje derisa te marr gusul (lahet ne teresi).
Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)

Sherh Umdetil Ahkam
Perkhteu: Unejs Sheme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s