Si ti fshishë gabimet e tuaja.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë:

“A doni t’ju tregoj se me çfarë Allahu do t’i fshinë gabimet tuaja, dhe me të ua ngritë gradat.

” Ata thanë po gjithësesi o i Dërguari i Allahut.

Ai tha: “Marrja mirë abdest gjatë kohëve të vështira (të ftohtit dhe lëndimeve), hapat e shumtë për në xhami, pritja prej një namazi në namazin tjetër, kjo është vendosmëri dhe vigjilencë (në vepra të mira).”

Transmeton Muslimi (251)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s