Mëshira e Allahut është e pakufishme

 

Selman el-Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Në ditën kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën, krijoi edhe njëqind mëshira, secila prej tyre e gjerë sa qiejt dhe toka. Prej tyre njërën e zbriti në tokë, me të cilën mëshirohen krijesat; nëna e mshiron të voglin e vet, si dhe egërsirat dhe shpendët mëshirohen ndërmjet tyre. E kur të jetë Dita e Kiametit, Allahu do ta plotësojë mëshirën e Vet.”

Sipas një transmetimi tjetër: “Në mënyrë që Allahu t’i mëshirojë robërit e Vet Ditën e Kiametit.”

(Muslimi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s